skip to main content

PRIVACYVERKLARING STICHTING MIBITON

Stichting Mibiton vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn en wat je kunt doen als je het niet eens bent met de verwerking. Voor vragen over je privacy kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Vera Blom, blom@mibiton.nl.  

De Stichting Publieke Private Samenwerking Versterking van de Materiele Infrastructuur Biotechnologisch Onderzoek in Nederland (“Mibiton”) is voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring aan de orde komen de verantwoordelijke in de zin van de AVG. Mibiton is gevestigd aan Loire 150, 2491 AK te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41158780.

Welke gegevens gebruiken wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt of die wij via onze website verkrijgen.

Stichting Mibiton verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • bankrekeningnummer

Wij verwerken deze gegevens om:

 • een investeringsaanvraag in behandeling te nemen;
 • onze dienstverlening goed te kunnen leveren gedurende de looptijd van onze overeenkomst;
 • betalingen af te handelen en onze financiële administratie bij te houden;
 • onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te verzenden;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • onze dienstverlening te verbeteren en onze website te beveiligen en te verbeteren;
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Na het einde van onze overeenkomst zijn wij op grond van de wet bijvoorbeeld verplicht bepaalde gegevens te bewaren voor onze administratie. Waar dat kan, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren. Ook kunnen wij je nog benaderen met onze nieuwsbrief of reclame, tot het moment dat je aangeeft daar niet langer prijs op te stellen.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website om eerdere financieringen aan potentiële aanvragers te laten zien. Wij verwerken hierin ontwerpen en screenshots van de voor jou verrichte werkzaamheden met daarbij jouw bedrijfsnaam, wanneer jij hier bij een verzoek van ons geen bezwaar tegen hebt gemaakt. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

Hoe verkrijgen wij gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou verkregen, omdat jij gebruikmaakt van onze diensten en/of deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via blom@mibiton.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wat is de grondslag van de verwerking?

Stichting Mibiton verwerkt persoonsgegevens op basis van een overeenkomst met jou, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming.

Welke rechten heb jij met betrekking tot de gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken, als wij jouw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang en als jij een specifieke reden hebt voor een bezwaar. Tegen het ontvangen van nieuwsbrieven of reclame kun je te allen tijde (zonder reden) bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare   digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar blom@mibiton.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Mibiton blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Stichting Mibiton neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via blom@mibiton.nl.

Stichting Mibiton probeert jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie te verwerken door jouw gegevens zoveel mogelijk op een server in de EU op te slaan. Ook vragen wij dat aan de verwerkers die wij inschakelen. Voor zover dat niet mogelijk is, nemen wij de mogelijke maatregelen om een passend beschermingsniveau te bieden voor de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Mibiton gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of telefoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Jij kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dan kan het zijn dat onze website niet goed functioneert. Daarnaast kun jij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Stichting Mibiton maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics wordt gebruikt voor analysedoeleinden en om het gebruik van de website te verbeteren. Wij hebben de maatregelen getroffen die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangeraden in de Handleiding privacy-vriendelijk instellen van Google Analytics: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, ‘gegevens delen’ uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. We hebben geen invloed op de wijze waarop Google (persoons)gegevens verwerkt. Meer informatie kun je vinden in het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Slotbepalingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. In dat geval zullen wij de gewijzigde privacyverklaring op onze website publiceren, waarna deze privacyverklaring direct van kracht is. Laatste update: 2 november 2021.

Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar Vera Blom, blom@mibiton.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap